منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه پنجم ؛ کلاس 501

علوم

تدریس درس 5 علوم
صفحه 36 الی 39

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 323       تاریخ ثبت : 1399/08/17

ریاضی

تدریس صفحه 30 کتاب ریاضی

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 311       تاریخ ثبت : 1399/08/14

ریاضی

تدریس صفحه 29 ریاضی

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 306       تاریخ ثبت : 1399/08/12

ریاضی

تدریس صفحه 28 ریاضی

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 288       تاریخ ثبت : 1399/08/10

علوم

تدریس علوم درس 4 صفحه 32تا 34

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 286       تاریخ ثبت : 1399/08/10

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir