منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه پنجم ؛ کلاس 501

ریاضی

تدریس صفحه 34 ریاضی

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 360       تاریخ ثبت : 1399/08/24

ریاضی

تدریس صفحه 33 ریاضی

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 355       تاریخ ثبت : 1399/08/21

ریاضی

تدریس صفحه 32 ریاضی

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 348       تاریخ ثبت : 1399/08/20

علوم

تدریس درس پنجم صفحه 39 تا41

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 338       تاریخ ثبت : 1399/08/19

ریاضی

ریاضی پنجم صفحه 31
دانش آموزان عزیز دقت بفرمایید صفحه تدریس در ویدیو اشتباهاَ 21 گفته شده است.

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 336       تاریخ ثبت : 1399/08/19

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir