منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه چهارم ؛ کلاس 401

ریاضی

تدریس صفحه 38و39 ریاضی

Format : mp4

پایه چهارم ؛ کلاس 401

شمـاره : 270       تاریخ ثبت : 1399/08/06

علوم

ادامه درس 4 انرژی الکتریکی
صفحه 30و31

Format : mp4

پایه چهارم ؛ کلاس 401

شمـاره : 269       تاریخ ثبت : 1399/08/06

علوم

تدریس صفحه 26 تا 29 علوم
درس 4
انرژی الکتریکی

Format : mp4

پایه چهارم ؛ کلاس 401

شمـاره : 253       تاریخ ثبت : 1399/08/03

ریاضی

تدریس صفحه 36و37 ریاضی

Format : mp4

پایه چهارم ؛ کلاس 401

شمـاره : 252       تاریخ ثبت : 1399/08/03

ریاضی

تدریس صفحه 34 و 35 ریاضی

Format : mp4

پایه چهارم ؛ کلاس 401

شمـاره : 246       تاریخ ثبت : 1399/07/30

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Bahanet.ir