منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه سوم ؛ کلاس 302

فارسی

تدریس درس 4 فارسی

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 302

شمـاره : 278       تاریخ ثبت : 1399/08/06

ریاضی

تدریس صفحه 32 ریاضی سوم

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 302

شمـاره : 268       تاریخ ثبت : 1399/08/05

ریاضی

تدریس صفحه 31 ریاضی پایه سوم

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 302

شمـاره : 262       تاریخ ثبت : 1399/08/03

ریاضی

تدریس صفحه 30 ریاضی

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 302

شمـاره : 244       تاریخ ثبت : 1399/07/29

ریاضی

تدریس صفحه 29 ریاضی پایه سوم

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 302

شمـاره : 234       تاریخ ثبت : 1399/07/28

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Bahanet.ir