منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه سوم ؛ کلاس 301

هدیه های آسمان

هدیه های آسمان درس پنجم

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 350       تاریخ ثبت : 1399/08/20

نگارش

تدریس درس پنجم نگارش
صفحه 28،29

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 345       تاریخ ثبت : 1399/08/20

فارسی

فارسی فعالیت صفحه 47-48-49

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 334       تاریخ ثبت : 1399/08/19

ریاضی

ریاضی مرور فصل

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 333       تاریخ ثبت : 1399/08/19

هدیه های آسمان

تدریس درس پنج هدیه های آسمان ( روز دهم )
صفحات 24و25و26

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 327       تاریخ ثبت : 1399/08/18

«۱ ... 345 ... 18»

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir