منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه سوم ؛ کلاس 301

فارسی

تدریس صفحه 55 فارسی
شعر مثل باران

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 378       تاریخ ثبت : 1399/08/27

هدیه های آسمان

تدریس درس ششم هدیه های آسمان
بانوی قهرمان
قسمت دوم

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 377       تاریخ ثبت : 1399/08/27

ریاضی

تدریس صفحه 46 ریاضی

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 373       تاریخ ثبت : 1399/08/26

فارسی

تدریس صفحه 53،54 فارسی(فعالیت)

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 372       تاریخ ثبت : 1399/08/26

ریاضی

ریاضی رسم شکل جمع و رسم شکل تفریق
صفحه 45

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 364       تاریخ ثبت : 1399/08/25

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir