منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه اول ؛ کلاس 101

ریاضی

تدریس تم 6 ریاضی

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 101

شمـاره : 263       تاریخ ثبت : 1399/08/05

فارسی

تدریس نشانه د

Format : mp4

قسمت دوم

Format : mp4

قسمت سوم

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 101

شمـاره : 259       تاریخ ثبت : 1399/08/03

فارسی

آموزش صدای اَ ــَـ
قسمت اول

Format : mp4

قسمت دوم

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 101

شمـاره : 228       تاریخ ثبت : 1399/07/27

ریاضی

تدریس تم 5 ریاضی

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 101

شمـاره : 224       تاریخ ثبت : 1399/07/26

فارسی

تدریس نشانه ب بـ
قسمت اول

Format : mp4

قسمت دوم

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 101

شمـاره : 214       تاریخ ثبت : 1399/07/22

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Bahanet.ir